ویدیو کوره آنیلینگ

آنیلینگ (Annealing) عملیاتی است که منجر به تغییر خواص و ظاهر فلزات می‌شود. کوره القایی آنیلینگ، عملیات مذکور را در سه مرحله گرم کردن فلز، تداوم در دمای ثابت مرحله قبل برای مدتی و در نهایت سرد کردن پیش می‌برد.