خنک کن آبی

برج خنک کننده 10 تن
برج خنک کننده ۱۰ تن

 

برج خنک کننده 15 تن
برج خنک کننده ۱۵ تن

 

برج خنک کننده 20 تن
برج خنک کننده ۲۰ تن

 

برج خنک کننده 30 تن
برج خنک کننده ۳۰ تن

 

برج خنک کننده 40 تن
برج خنک کننده ۴۰ تن

 

برج خنک کننده 60 تن
برج خنک کننده ۶۰ تن

 

برج خنک کننده 80 تن
برج خنک کننده ۸۰ تن