عوامل موثر در كار كوره های القايی

مهمترين عوامل موثر در بالا بودن راندمان كاري كوره عبارت است از : اجراي دقيق برنامه تعمير و نگهداري كوره ، شارژ مناسب ، اپراتوري صحيح ، وضعيت جداره نسوز .     اجراي دقيق برنامه تعمير و نگهداري كوره كوره هاي القايي بسته به نوع آن ( كانال دار ، بدون هسته ) ، […]