ویدیو کوره تمپرینگ

کوره تمپرینگ در دماهای بسیار بالا، شرایط پیش گرم کردن فلز را در چندین مرحله فراهم می‌کند. اعمال گرمای مرحله‌ای با هذف کاهش تنش حرارتی و احتمال ترک خوردگی است. برای مشاهده روش کار کوره القایی تمپرینگ، ویدیوهای زیر که انحصاری برای پروژه‌های کنترل سوییچ است را مشاهده کنید.