ویدیو کوره بریزینگ

کوره های بریزینگ، وظیفه اتصال فلزات به یکدیگر را با کمک یک فیلر غیر فلزی برعهده دارند. برای مشاهده فرایند کار کوره القایی بریزینگ، ویدیوهای زیر را تماشا کنید.