گالری
 

تولید انبوه کوره القایی فورج و سختکاری
مالک: مدیر فنی
تصاویر: 11

عملیات فورج (Forging)
مالک: مدیر سایت
تصاویر: 33

چیلر (برج و سیستم خنک کننده)
مالک: باباخانیان
تصاویر: 4

فورج تونلی (Forge tunnel)
مالک: باباخانیان
تصاویر: 2

نمایشگاه ها
مالک: باباخانیان
تصاویر: 3