مزاياي كوره هاي القايي نسبت به ساير كوره ها

-اپراتوري بسيار ساده بعلت وجود بخش كنترل كامل الكترونيك 
-عدم آلودگي و اكسيداكسيون بار به علت عدم وجود گاز و شعله اكسيدكننده 

-شروع به كار سريع و عدم نياز به پيش گرم يا ذوب اوليه 
-سرعت بالاي انجام عمليات در مقايسه با ساير كوره ها 
-راندمان بسيار بالاترنسبت به كوره هاي سوختي 
-قابليت تهيه آلياژهاي يكنواخت به علت چرخش داخل مذاب 
-قابليت تهيه و نگهداري ذوب در ظرفيت هاي مختلف 
-سادگي عمل تغذيه و تخليه 
-امكان كنترل دقيق درجه حرارت 
- قابليت ذوب قراضه 
- اشغال فضاي كمتر نسبت به ساير كوره ها 
- عدم تاثير بر آلودگي محيط زيست