اخـــبار روز

 

 


 حضور موفق شرکت کنترل سوئیج در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1395

از تاریخ 14 مهر 1395 لغایت 17 مهر 1395 به مدت چهار روز در نمایشگاه بین المللی تهران حضور یافت.

 


 

عضویت در مجله فنی مهندسی ساخت و تولید

Membership in the Journal of Manufacturing Engineering

 

 


 

 حضور موفق شرکت کنترل سوئیج در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1394

از تاریخ 13 مهر 1394 لغایت 16 مهر 1394 به مدت چهار روز در نمایشگاه بین المللی تهران حضور یافت.

 

 


 

حضور موفق شرکت کنترل سوئیج در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1393

از تاریخ 93/7/14  الی  93/7/17 به مدت چهار روز در نمایشگاه بین المللی تهران حضور یافت. 

 

        

 


  حضور موفق شرکت کنترل سوئیج در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1392

 


  حضور موفق شرکت کنترل سوئیج در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1391

 


  حضور موفق شرکت کنترل سوئیج در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1390

 


 حضور موفق شرکت کنترل سوئیج در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1386